දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

 

යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර සදහා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉතා දක්ෂයෝය. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් උඩරට හා පහත් රට වශයෙන් හා මාතර ගුරුකම් වශයෙන්ද හින්දු මලයාල කන්නඩි ගුරුකම්ද නීච කුල ගුරුකම් වශයෙන්ද එකකට එකක් නොදෙවෙනි ක්‍රමයන් ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින අතර හෙල වෙදරාල වෙබ් අඩවිය ත්‍රලින් මේ සදහා වසර ගණනක පරීක්ෂණ සිදුකල අතර මේ සදහා මිත්‍යාෙවන් තොර සත්‍ය තාවයට බර වැඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අප වෙබි අඩවිය හා සම්බන්ධ වු බව දන්වන්නේ සතුටිනි .

ඔිනෑම හදිහූනියම් බහිරව පූජා කල්ලු මලු මලයාල ක්‍රම වලට අනුව නීච ක්‍ුල බන්දන පවා කපා ඉවත් කිරීමට සමත් අප ස්වාමීන් වහන්සේ හැම විටම රෝගින් සදහා සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාදීමට කටයුතු කරනමෙු. ඇදිරිය බන්ධන අනවින කොඩිවින හදි හුනියම් වශී ග්‍රරැකම් පතෙ දෝෂ ඉවත්කිරීම පිල්ලි යැවීම සහ මහා කල්ලු මලයාල බන්ධනයද මාතාන්ග ඊශ්වරී යක්ෂ භුත නාග අර්ජුන් වැනි යන්ත්‍රද කදබාරී යන්ත්‍රයද හැරගිය සැමියා හෝ බිරිද ගෙන්වාදීමද අනියම් සම්බන්ධතා ඇතිකිරීම සහ දුරුකිරීමද නඩුහබ ජයග්‍රහණ කිරීමද සතුරන් විනාශ කිරීමටද වස්කවි සෙත්කවි කලාවද හෙල වෙදරාල . වෙබ් අඩවිය මගින් සිදුකරනා බව අප විසින් වගකීමෙන් පවසා සිටින්නෙමු.

වෙබ් අඩවි සංස්කාරක