දුරකථන අංක : 0115248707 |  0115945750 ෆැක්ස් : 0115942300

පාරම්පරික ගුප්ත වෛද්‍ය වෙරංග විශ්වනාත්

පාරම්පරික වෛද්‍ය අශෝක බණ්ඩාර

පාරම්පරික ගුප්ත වෛද්‍ය දිනේෂ් පෙරේරා

පාරම්පරික වෛද්‍ය සංජීව අල්විස්

error: මෙය හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම සතු දේපලකි!!