දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

ඔබගේ දිනයේ ලග්න පලාපල

දිනපතා ඔබගේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව දැනගැනීමට ඔබගේ හඳහනේ ස්කෑන් කොපියක් info@helawedarala.lk ‍ඊමේල් මගින් හෝ  0115942300 ෆැක්ස් මගින් අප වෙත එවීමට කටයුතු කරන්න. පූර්ණ හඳහන් පරීක්ෂාවකට රුපියල් 500ක මුදලක් අයකරන අතර දිනයේ විස්තර පමණක් සුබ නැකත් ඇතුලුව ලබාදීමට රුපියල් 50ක මුදලක් අයකරනු ලබයි. ඒ සදහා පහත සදහන් EZ Cash අංකයට හෝ Nation Trust බැංකුවේ ඇති හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගමට අයත් ගිණුමට හෝ මුදල් බැරකොට රිසිට් පතද ෆැක්ස් මගින් හෝ ඊමේල් මගින් එවිය යුතුය. 

EZ Cash No :- 0774208539

ගිණුම් අංකය : 2000 2005 0904

Helawedarala Pvt Ltd

Nation Trust Bank 

Kollupitiya