දුරකථන අංක : 0115248707 |  0115945750 ෆැක්ස් : 0115942300

Ez Cash Number :- 0774208539

NSB

Ac No :- 100920335479

Helawedarala Pvt Ltd

Branch :- Veyangoda

ඕනෑම I Saver හා M Cash මධ්‍යස්ථානයකින්ද ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකින්ද හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම වෙත ඔබෙගේ අවශ්‍යතාවය සදහා මුදල් ගෙවීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

error: මෙය හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම සතු දේපලකි!!