දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

Ez Cash Number :- 0774208539

NSB

Ac No :- 100920335479

Helawedarala Pvt Ltd

Branch :- Veyangoda

ඕනෑම I Saver හා M Cash මධ්‍යස්ථානයකින්ද ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකින්ද හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම වෙත ඔබෙගේ අවශ්‍යතාවය සදහා මුදල් ගෙවීමට පහසුකම් සලසා ඇත.