දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

වෙබ් අඩවිය වෛද්‍යවරුන් හමුවීම හා ඔවුන් වෙත යොමුකිරීමේ සේවාව කරයි. හෙළ වෛද්‍ය ක්‍රම මගින් සුවහසක් රෝග සුවකල හැකි බව ඔබට පෙනී යනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවට වෛද්‍ය උපකරණ හා ඹෞෂධ වර්ග ගෙන්වීමටත් ඔබ දැනුවත් කිරීම සදහා යාමටත් ගුවන්විදුලි සේවයක් පවත්වාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙමු. මේ සදහා ඔබේ දායකත්වය අපේක්ෂා කරමු