දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

වතුර බෝතල් ඇනවුම් කරන්න

ලීටර් 19 බෝතල් එකක් නිවසට රු 170 

හිස් බෝතලය නොමැතිනම් ඒ සදහා නැවත ගෙවන රුපියල් 600ක තැන්පතු මුදලක් 

මිලි 500     –  25/=

ලීටර් 1        –  35/=

ලීටර් 1 ½   –  40/=

ලීටර් 5        –  120/=

ඇමතුම් 0115940950 / 0713747540

මෙම මිලගණන් සිල්ලර මිළගණන් වේ

තොග සදහා ඉහත අංකය අමතන්න