දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම අන්තර්ජාල පුවත් සපයන්නා www.helawedarala.lk වන අතර විගස පුවත් ක්ෂණිකව ඔබ වෙත දැනුම් දෙන එකම මාධ්‍ය සපයන්නා දැන් මොබයිල් ඇප් මගින් ලබාගත හැක.

පොලීසිය ඉටුකරන්නේ අතිගරු ජනාධිපති තුමාගේ නියෝගයි.පොලිස්පති තුමාගෙන් ප්‍රකාශයක්

www.helawedarala.lk Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරයට ස්වේච්චා නීතිවේදියෙකු අවශ්යව ඇත

www.helawedarala.lk හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සමාජිකත්වය ලබාගන හෙළජනතාව වෙනුවෙන් උතුම්සේ ගරු සේවයක්  කළහැකි නීතිඤ මහත්මයෙකු/මහත්මියක ඉක්මනින් වුවමනාකර ඇත.ඇමතුමු 0115940950 Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

මී යාළුවා..වීඩියෝ.කාටුන්

www.helawedarala.lk Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

හදිසි අනතුරු වීඩියෝ

www.helawedarala.ll සංව්දී අය නැරබීමෙන් වලකින්න Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

නරිනයිදේ..සිංහල කාටුන්..වීඩියෝ

www.helawedarala.lk Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

වලස් මාමා..සිංහල කාටුන්..වීඩියෝ

www.helawedarala.lk Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

පොලිසිය ..කොමඩි වීඩියෝ..

www.helawedarala.lk Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

U

K Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

ලක් ඉතිහාසය.වීඩියෝ.www.helawedarala.lk

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

රුට්ටා..කෝල්එක..වීඩියෝ..www.helawedarala.lk

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

ධර්ම දේශනා..කාගම සිරිනන්ද හිමි..www.helawedarala.lk

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

හොල්මන් වීඩියෝ..www.helawedarala.lk

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn