දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම අන්තර්ජාල පුවත් සපයන්නා www.helawedarala.lk වන අතර විගස පුවත් ක්ෂණිකව ඔබ වෙත දැනුම් දෙන එකම මාධ්‍ය සපයන්නා දැන් මොබයිල් ඇප් මගින් ලබාගත හැක.