දුරකථන අංක : 0115248707 |  0115945750 ෆැක්ස් : 0115942300

විවිධ රෝග සඳහා අප රටේ අත් බෙහෙත් පාවිච්චි කෙරේ. ඕනෑම රටක දීර්ඝ කාලීනව අත්දැකීමක්‌ යටතේ පාරම්පරික වෙදකමක්‌ හැටියට එම රටේ හටගන්නා ශාකවල කොටස්‌, විවිධ පාෂාණ හා මූලද්‍රව්‍ය, ඛනිජ ද්‍රව්‍ය, බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය භාවිත කර අත් බෙහෙත් සාදාගනු ලැබේ. අප රටේ දේශීය වෙදකමේ හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අත්බෙහෙත් වට්‌ටෝරු විශාල ප්‍රමාණයක්‌ ඇත. විශේෂයෙන් ඕනෑම අත් බෙහෙතක්‌ නිවසේදී සරලව සාදාගත හැකිය. වෙද පරම්පරා අනුව, පළාත් අනුව එකම රෝගය සඳහා අත්බෙහෙත් කිහිපයක්‌ තිබීමට පුළුවන.

error: මෙය හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම සතු දේපලකි!!