දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

වෛද්‍යවරු ලියාපදිංචි කිරීම

හෙළ වෛද්‍යවරයකු www.helawedarala.lk වෙබ් අඩවියෙහි ලියාපදිංචි වීම සදහා රුපියල් 2000ක ගාස්තුවක් අයකරන අතර අප වෙබ් අඩවියෙහි සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සදහා රුපියල් 500ක මුදලක් අයකරන බව කාරුණිකව සලකන්න
පාරම්පරික වෛද්‍යවරයකු යැයි සනාථ කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි (පාරම්පරික පුස්කොල පොත්වල සදහන් කරුණුවල ඡායා පිටපත්) උප්පැන්න සහතික පිටපතක්, උප දිසාපතිවරයා විසින් සහතික කරන ලද ග්‍රාමසේවක සහතිකය, හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්, ඔබගේ ඡායා රූප 2ක්, පරම්පරාවේ වෙනත් ගුරු වෛද්‍යවරයකුගේ ලිපියක්, ප්‍රදේශයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ වෛද්‍යවරයකු ලෙස සනාථ කරන ලද ලිපියක් සහ මුදල් ගෙවූ වවුචරයේ පිටපතක් මෙහි ඇතුලත් කරන්න.