හෙළ වෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම

නො 169/ඩී,
මාතලාන, නිට්ටඹුව,
Map →

දුරකථන අංක : 011 5 940 950
ෆැක්ස් අංක : 011 5 940 300

සතියේ දිනවල: 08:30 – 17:00
සෙනසුරාදා: 09:00 – 14:00
ඉරිදා : වසා ඇත