දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම් කාර්යාලය

ලිපිනය : නො 92/සී, කලහුගොඩ, මිනුවන්ගොඩ, ශ්‍රීලංකා
Working Hours
සඳුදා
08:00 - 16:00
අගහරුවාදා
08:00 - 16:00
බදාදා
08:00 - 16:00
බ්‍රහස්පතින්දා
08:00 - 16:00
සිකුරාද
08:00 - 16:00
සෙනසුරාදා
9:00 - 14:00
ඉරිද
නිවාඩු
වේලාවන්
10:00 - 16:00

පණිවුඩයක් යොමු කරන්න