දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරයට ස්වේච්චා නීතිවේදියෙකු අවශ්යව ඇත

www.helawedarala.lk හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සමාජිකත්වය ලබාගන හෙළජනතාව වෙනුවෙන් උතුම්සේ ගරු සේවයක්  කළහැකි නීතිඤ මහත්මයෙකු/මහත්මියක ඉක්මනින් වුවමනාකර ඇත.ඇමතුමු 0115940950

Read more හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරයට ස්වේච්චා නීතිවේදියෙකු අවශ්යව ඇත

U

K

Read more U

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුංදර මහතාට බංකොළොත් දේශපාළුවන් කරන අපහසවලට එරෙහිව හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්චාව..වීඩියෝ..

www.helawedarala.lk සුරකිමු මහජන බලය

Read more පොලිස්පති පූජිත් ජයසුංදර මහතාට බංකොළොත් දේශපාළුවන් කරන අපහසවලට එරෙහිව හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්චාව..වීඩියෝ..

පොලිස්පති තුමා කුඩාදරුවන් හා දෙමාපයියන් සදහා කල හරවත් දේශනය වීඩියෝ

Read more පොලිස්පති තුමා කුඩාදරුවන් හා දෙමාපයියන් සදහා කල හරවත් දේශනය වීඩියෝ