දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

හෙල වෙද පරළ වෙද පරම්පරා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සොයා බැලීමක් කිරීමට හෙළ වෙද රාළ .වෙබ් අඩවිය සහ හෙළ වෙද රාළ පුද්ගලික සමාගම තීරණය කර ඇත සම්බන්ධයෙන් ඔබ දන්නා කරුණු කාරුණිකව අප වෙබ් අඩවිය වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන මෙන් මෙසේ ඔබට ඇරයුම් කරන්නෙමු පාරම්පරික හෙළ සිංහල වෙදකම පිළිබඳව ඔබ සතුව යම් දැනුමක් ඇත්නම් කාරුණිකව අප හා එක්වන …

Read more

U

K

Read more U