දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

පුරාණයේ හෙළ රහස් ක්‍රම මගින් කුමාරිකාවන් රාජ රූපලාවන්‍ය කටයුතු කළ බව කියවේ. එවන් රහස් ක්‍රම සහ පුරාණ වට්ටෝරු හෙළ වෙදරාල වෙත ලැබී ඇත. ඒ අනුව අප විසින් හෙල රූපලාවන්‍ය සත්කාර සේවා ආරම්භ කරන බව ඔබ වෙත සතුටින් දැනුම් දෙන්නෙමු. ඉතාම හොදින් පුහුණුව ලද රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් මගින් හෙළ ක්‍රම වලට අනුව වගකීමෙන් අප රූපලාවන්‍ය කටයුතු ඉටුකරන්නෙමු. .