කුසලධම්ම හිමිට කොළඹ අගරදගුරුගෙන් අවසන් ගෞරව

0
19

කුසලධම්ම හිමිට කොළඹ අගරදගුරුගෙන් අවසන් ගෞරව

කොළඹ සම්බෝධි විහාරාධිපති සහ බෞද්ධයා නාලිකාවේ නිර්මාතෘ  අපවත් වී වදාල දරණාගම කුසලධම්ම හිමියන්ගේ   දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම පිණිස විශාල පිරිසක් කොළඹ හත ග්‍රෙගරි පාරේ සම්බෝධි විහාරයට  පැමිණෙති.
 
මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ ද, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය ආරපක්ෂ මහතා ද අද සම්බෝධි විහාරස්ථානයට පැමිණ අවසන් ගෞරව දැක්වූහ.
 
ඡායාරූප ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි

කොළඹ සම්බෝධි විහාරාධිපති සහ බෞද්ධයා නාලිකාවේ නිර්මාතෘ  අපවත් වී වදාල දරණාගම කුසලධම්ම හිමියන්ගේ   දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම පිණිස විශාල පිරිසක් කොළඹ හත ග්‍රෙගරි පාරේ සම්බෝධි විහාරයට  පැමිණෙති.
 
මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ ද, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය ආරපක්ෂ මහතා ද අද සම්බෝධි විහාරස්ථානයට පැමිණ අවසන් ගෞරව දැක්වූහ.
 
ඡායාරූප ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න

ඔබගේ අදහස දක්වන්න
ඔබගේ නම