දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන්නට ආසිරි රැගත් අලුත් අවුරුද්දක් අත ළඟය. ඒ සමඟින්ම අලුත් අවුරුද්දේ සතුට පවුලට කැඳවාලීමේ වගකීමක් ඔබ අභිමුවේ තිබේ. ‘අලුත් අවුරුදු කෑම මේසය’ සැබැවින්ම මේ යුතුකම කාගේත් පැසසුම් මැදින් ඉටුකරන්නට අපි ඔබට දිරි දෙමු.