දුරකථන අංක : 0115248707 |  0115945750 ෆැක්ස් : 0115942300

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන්නට ආසිරි රැගත් අලුත් අවුරුද්දක් අත ළඟය. ඒ සමඟින්ම අලුත් අවුරුද්දේ සතුට පවුලට කැඳවාලීමේ වගකීමක් ඔබ අභිමුවේ තිබේ. ‘අලුත් අවුරුදු කෑම මේසය’ සැබැවින්ම මේ යුතුකම කාගේත් පැසසුම් මැදින් ඉටුකරන්නට අපි ඔබට දිරි දෙමු.

error: මෙය හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම සතු දේපලකි!!