දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරයට ස්වේච්චා නීතිවේදියෙකු අවශ්යව ඇත

www.helawedarala.lk

හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සමාජිකත්වය ලබාගන හෙළජනතාව වෙනුවෙන් උතුම්සේ ගරු සේවයක්  කළහැකි නීතිඤ මහත්මයෙකු/මහත්මියක ඉක්මනින් වුවමනාකර ඇත.ඇමතුමු 0115940950

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *