දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

පොලීසියෙන් හා උසාවියෙන් මූල්‍යමය ගැටලු විසදාගැනීමේදී ඉතාමත් වෙහෙසකර හා මුදල් අතින් මහත් වියදමක් දැරීමට සිදුවන කාර්යයකි. ලොව බොහෝ රටවල් වල ව්‍යාපාර ආරවුල් රජයේ නොවන තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් විසදාගැනීමට පෙලඹී ඇත්තේ එබැවිනි. රේන්බෝ සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති හා ව්‍යාපාර ආරවුල් විසදීම පිලිබද නීති උපදේශක සුනිල් අතපත්තු මහතා හෙළ වෙදරාල පුද්ගලික සමාගම හා එක්ව ව්‍යාපාර ආරවුල් තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් විසදාගැනීමේ විශේෂ සේවාවක් අරඹා ඇත. 

ඇමතීම් 011 5 940950

සුනිල් අතපත්තු මහතාවිසින් වි්‍යාපර අවුල් නිරාකරනය පිලිබද රචිත කෘති

වි්‍යාපාර ගැටළු නිරාකරනය