දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

සිංහල ජනතාව වෙත ඉතා අඩු පොලියක් මත සියලුම විදුලි උපකරණ කාර්යාල උපකරණ හා ගෘහ උපකරණ කොන්දේසි සහිතව ගෙවීමේ ක්‍රමයට නිවසටම ගෙනවිත් දීමට හෙළවෙදරාළ පුද්ගලික සමාගම මගින් නවතම සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත. මේ අනුව අප ආයතනය මගින් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ඔබට අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ ඉදිරියේදී ලබාගැනීමට හැකි බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.

ඇමතීම් 011 5 940 950