දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

අද රටෙහි ධරිද්‍රතාවය මුල්බැසගෙන ඇත්තේ පවතින රජයේ දුර්වලතා හේතුවෙන් බව අප දන්නා රහසකි. ජීවන වියදම අහස උසට නැග ඇති යුගයක සුලුවෙන් හෝ අහිංසක දූ දරුවන්ට හා ජනතාවට සමනයක් ගෙනදීමට හෙළවෙදරාල පුද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත. මේ අනුව අප ආයතනයේ වායුසමීකරණ වාහන සදහා ඉන්ධන සහ නොයෙකුත් පහසුකම් සීමා කොට ඉතුරුවන මුදලින් මසකට පවුල් 10කට සහනාදාරයක් පිරිනැමීමට සභාපතිතුමිය ඇතුලු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණයක් කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් අප ආයතනයට ගෞරවනීය ලෙස උදවු කල හැකි යමෙක් සිටීනම් හෝ ජීවිතය ගැටගසා ගැනීමට අනේක දුක් කරදර විදින කුඩා දරුවන්ට හෝ පවුල් පිලිබදව ඔබ දන්නේනම් කාරුණිකව අප ඇමතීමට කටයුතු කරන්න.මීට අමතරව අප ආයතනය මගින් නිෂ්පාදනය කරන ජල බෝතල් හා අනර්ග පළතුරු බීම බෝතලයකින්ද රුපියල බැගින් මෙම අරමුදලට බැර කෙරනු ඇත. 

ඇමතුම් 011 5 940 950 

මීගමුව KFC අවන්හල අසලදී හෙළවෙදරාළ දරුවන් සමග සතුටු හිනා