දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

U

K Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

ධර්ම දේශනා..කාගම සිරිනන්ද හිමි..www.helawedarala.lk

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

පිංවත් දඹදිව වන්දනා.අමතන්න මල්ලිකා මෑනියන් 0779882472

නව දිල්ලියේ සර්වඥධාතු වන්දනාව සහිතව දඹදිව (ඉන්දියා/නේපාල) වන්දනා චාරිකාව 2018 සැප්.   ඩී.එස්.එස්. අබේවර්ධන,                                    ඩී.එස්. මල්ලිකා මිය, විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,                                 (විශ්‍රාමික හෙදි නිලධාරිනී) 199/C/1, මැද්දේගම උතුර                                 169 D මාතලාන, කිරිඳිවැල       …

පිංබර දබදිව වන්දනා

දඹදිව චාරිකා Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

පිංවත් මල්ලිකා මෑනියන් සමග දඹදිව වන්දනා.(විශ්‍රාමික රජයේ හෙඳ නළධාරිනී)

ලංකාවේ පවතින මොනතරම් ආරාම, චෛත්‍යය, බුදු පිළිම වන්දනා – මාන කළ ද අපේ උපාසක උපාසිකාවන්ගේ මනදොළ සපිරෙන්නේ නැත. මරණ මංචකයේ වුව දඹදිව දැකගත හැකි නම්; ඔවුන් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වනු ඇත. දඹදිව වන්දනාව යනු පාරම්පරික බෞද්ධයා තුළ පවත්නා අහිංසක බලාපොරොත්තුවක් යැයි කියන්නට පුළුවන. ඉස්ලාම් බැතිමතුනට මක්කම සේ ම බෞද්ධයාට දඹදිව භක්තිපූර්වක වේ. මහලු මාපියෝ දඹදිව …